Skip to main content

V.L.G.
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

 

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10 van Richtlijn 94/55/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG 94 L 319), op artikel 10 van Richtlijn 95/50/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG L 249), op artikel 4b, tweede lid, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994 en op artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

ARTIKEL 1

1 - In deze regeling wordt verstaan onder

A - Minister
Minister van Infrastructuur en Milieu;

B - Bevoegde autoriteit

1o Minister
2o een in bijlage 3 bij deze regeling erkende instantie, of
3o een met toepassing van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen erkende instantie;

C - richtlijn nr. 2008/68/EG:
richtlijn nr. 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PbEU L 260);

D - richtlijn nr. 95/50/EG:
richtlijn nr. 95/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 1996 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (PbEG L249).

ARTIKEL 2

Bij deze regeling behoren vier bijlagen:

  1. bijlage 1: voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over land, zijnde de Nederlandse vertaling van de bijlagen A en B van het ADR en de daarbij behorende aanhangsels;
  2. bijlage 2: voorschriften in afwijking van of in aanvulling op bijlage 1;
  3. bijlage 3: erkende instanties, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, 2°;
  4. bijlage 4: rijkskeuringsvoorschriften betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

 

ARTIKEL 3

Met voorwaardelijk tot het vervoer over land toegelaten gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 1 mogen de handelingen, bedoeld in artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, worden verricht, mits de in deze regeling gestelde voorschriften in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 4

1 - De door de bevoegde autoriteiten op basis van randnummer 1.5.1.1 van de ADR overeengekomen tijdelijke afwijkingen worden in de vorm van een multilaterale overeenkomst aan de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten van de Europese Unie voorgelegd door de bevoegde autoriteit die het initiatief tot de overeenkomst neemt. Van dergelijke afwijkingen doet de Minister mededeling aan de Europese Commissie.

2 - De afwijkingen, bedoeld in het eerste lid, worden verleend zonder onderscheid naar nationaliteit of vestigingsplaats van de verzender, de vervoerder of de ontvanger, hebben een looptijd van ten hoogste vijf jaar en zijn niet hernieuwbaar.

 

ARTIKEL 5

Vervallen per 04-01-2002

ARTIKEL 6

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1999.

ARTIKEL 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage 1, die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nieuwe Uitleg 1 te Den Haag.

De
Minister

van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos